Информация за реклама

1. Предмет на Общите условия

1.1. Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали на www.uhsb.net. Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер или рекламно каре със съответните размери в зависимост от избраната позиция.

1.2. Изменение на Общите условия. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Съюза на собствениците "Слънчев бряг". При извършване на промени в настоящите Общи условия, Съюза на собствениците "Слънчев бряг" информира Рекламодателя за промените чрез публикуването им в сайта www.uhsb.net.

2. Стандартни изисквания

2.1. Не се излъчват рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост. Съюза на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да откаже да приеме за излъчване рекламни форми, които противоречат на фирмената политика на Съюз на собствениците "Слънчев бряг".

2.2. Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително одобрени преди публикуването им на сайта. Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и тяхното съдържание. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да откаже да излъчи дадена заявка и реклама, като представи доводите си.

3. Технически изисквания

3.1. Стандартни анимирани банери

Рекламните форми се приемат във формат jpg., gif., png., swf.  Рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, трябва да бъдат подготвени за публикуване във формат SWF за Flash Player 8 или 9. За банерите във формат jpg., gif., png., размера в Kb не трябва да надвишава 100Kb. За банерите във формат swf размера не трябва да навдишава 150Kb.

3.2. Банери със звук

* Звукът стартира само след действие от страна на потребителя.
* Звукът трябва да протича едновременно с действието в банера.

3.3. Изисквания към Rich Media

Rich Media – рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедия. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да тества всички подадени за публикуване банери и да отказва тези, които предизвикват затруднения и проблеми за правилното функциониране на сайта.

* Рекламен формат не може да покрива друг рекламен формат, както и да покрива напълно страницата, в която се визуализира.
* Първоначално зареждащият се нестандартен банер е с максимална тежест 60 KB.
* Стандартната част от банера е с максимална тежест според изискванията за размер в КВ.
* Преминаващите елементи не трябва да покриват лога, лога на партньори.
* Продължителността  за преминаване на нестандартните елементи е 6 секунди.
* Нестандартната част на банера задължително трябва да има “затвори“ , стандартната част бутон “виж отново”.
* При подаване на рекламния формат се изисква макет на  позиционирането на нестандартната част на банера върху  сайта.
* Нестандартният банер се състои от две части:

- Стандартна част
- Нестандартна част

* Двете части на банера се подават в един файл, заедно с всички използвани шрифтове.


3.4.Видео банери

* Видео файлът трябва да бъде във формат “*.flv” и да не надвишава 50KB за 1 секунда
* Продължителността на видеото и звука към него не трябва да надвишава 60 секунди.
* Задължително е наличието на бутони Play/Pause, Stop, Sound/Mute или техните еквиваленти на  български език: старт/пауза, стоп, звук/без звук.

4.  Изисквания към съдържанието на рекламните банери

* Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци и др.  
* Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.

5. Обратна връзка с потребителя и поведение при клик

* Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да включва връзки, водещи към анкети, които събират мнението, отношението и нагласите на потребителите спрямо съдържанията и посланията на всички рекламни банери, публикувани на сайта.
* Всички реклами задължително се отварят в нов прозорец.


6. Предоставяне и приемане на рекламни материали и форми.

Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице на Съюза на собствениците "Слънчев бряг". Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да отложи  кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените тук изисквания.

6.1. Стандартни, готови рекламни банери се подават 24 часа преди старта на кампанията.

6.2. Нестандартни, готови рекламни банери се приемат не по-късно от 3  работни дни преди старта на  кампанията за тестване и одобрение.

7.  Цени и условия за плащане

7.1. Рекламните материали и форми се излъчват по възлагане на Рекламодател  срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Тарифа за реклама на Съюза на собствениците "Слънчев бряг".

7.2. Актуализация на цените на "Гарантиран брой импресии дневно" се прави  всяко тримесечие на база рейтинга на сайта.

7.3.  Рекламодателят превежда по банков път авансово 50 % от сумата по всяка отделна поръчка  преди датата на първото излъчване и 50% от сумата в средата на рекламната кампания.

8. Права и задължения на страните

8.1. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

8.2.  Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" предоставя на Рекламодателя достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете (посещенията), както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола за достъп, които Съюз на собствениците "Слънчев бряг" предоставя на Рекламодателя.

8.3. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" си запазва правото да отложи рекламна кампания при неспазване на посочените условия тук и в тарифата.

8.4. Рекламодателят се съгласява да се придържа към условията, определени от Съюза на собствениците "Слънчев бряг", във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали и форми, технологичните срокове за работа на Съюза на собствениците "Слънчев бряг". При неспазване  на Общите условия от  страна на Рекламодателя, Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" има право незабавно да спре излъчването на съответния рекламен материал.

9. Отговорност. Ограничаване на отговорността

9.1. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя, излъчвана съгласно настоящите Общи условия.

9.2. Съюзът на собствениците "Слънчев бряг" не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Съюза на собствениците "Слънчев бряг", както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.Хотел в слънчев бряг