Заявления за членство

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” СЛЪНЧЕВ БРЯГ   З А Я В Л Е Н И Е   ОТ……………………………………………………………………………………… / име, презиме, фамилия / ЕГН……………………….. АДРЕС………………………………………………….. Представляващ /фирма/……………………………………………………………..... Адрес на фирмата…………………………………………………………………….. Координати: Тел:……………….. Факс:……………. E-mail:………………………     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,   Моля фирма ………………………………………….. да бъде приета за асоцииран член на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг. Собственик съм на ………………………………………………………........   Декларирам, че съм запознат с Устава на СНЦ „Съюз на собсвениците” – Слънчев бряг и ще спазвам задълженията, произтичащи от него. Надявам се, че Заявлението ми ще бъде удовлетворено.   ДАТА:   С УВАЖЕНИЕ:…………………………. / подпис, печат / От тук можете да изтеглите в: doc | pdf
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ” СЛЪНЧЕВ БРЯГ   З А Я В Л Е Н И Е   ОТ……………………………………………………………………………………… / име, презиме, фамилия / ЕГН……………………….. АДРЕС………………………………………………….. Представляващ /фирма/……………………………………………………………..... Адрес на фирмата…………………………………………………………………….. Координати: Тел:……………….. Факс:……………. E-mail:………………………     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,   Моля фирма ………………………………………….. да бъде приета за редовен член на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг. Собственик съм на ………………………………………………………........   Декларирам, че съм запознат с Устава на СНЦ „Съюз на собсвениците” – Слънчев бряг и ще спазвам задълженията, произтичащи от него. Надявам се, че Заявлението ми ще бъде удовлетворено.   ДАТА:   С УВАЖЕНИЕ:………………………….

/ подпис, печат /

От тук можете да изтеглите в: doc | pdf


Хотел в слънчев бряг