Устав на СНЦ

У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 

 

 1. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Статут

            Чл. 1. (1) / изменен с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за Туризма ,Устава и Решението на учредителното събрание.

            (2) /изменен с р-ние на ОС от 24.02.2003г., изменен с р-ние на ОС от 29.11.2016 г./Сдружението е доброволна и самоуправляваща се териториална и браншова организация с нестопанска цел, която обединява собствениците на хотели, ресторанти и други обекти на територията на Република България , свързани с туристическата дейност и защитава техните общи интереси  

Наименование

            Чл. 2. (1) /изменен с р-ние на ОС от 29.11.2016 г./Наименованието на сдружението е “ СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ”, което ще се изписва на английски език по следния начин: “UNION OF HOTELIERS“.

            (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението,номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

            (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон”и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

            Седалище и адрес на управление

            Чл. 3. / изменен с р-ние на ОС от 02.02.2010г. / Седалището на сдружението ев К.к.Слънчев бряг. Адресът на управление на сдружението е : Генерална дирекция – ет. 2, п.к. 39

            Срок

            Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

            Определяне на дейността

            Чл. 5. / изменен с р-ние на ОС от 02.02.2010г. / Сдружението осъществява дейност в обществена полза като във връзка с това разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.

            Основни цели на сдружението

            Чл. 6.  Основни цели на сдружението са:

6.1./ изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г. / проучване, лансиране и защита на икономическите, социалните и професионалните интереси на членовете на сдружението във връзка с развитието на туризма, туристическата индустрия, хотелиерството и търговията и тяхната популяризация;

6.2./ изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г. / сътрудничество между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление във връзка с развитието на туристическата индустрия, хотелиерството и търговията;

6.3. съдействие за подготовка и създаване на разумни и благоприятни икономически и законодателни условия за насърчаване на търговската дейност на членовете на сдружението;

6.4. подпомагане хода на икономическата реформа при прехода на страната към пазарна икономика;

6.5. създаване на работни групи, участващи в процеса на хармонизиране на националното законодателство, регламентиращо взаимоотношенията в сферата на туризма, хотелиерството и търговията, със законодателството на Европейския съюз;

6.6. международно сътрудничество за осъществяване на целите на сдружението ;

6.7./ изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г. / информационно обезпечаване на потенциални чуждестранни инвеститори с цел привличането им в страната;

6.8. съвместно проучване на условията за стимулиране на туристическата и търговска дейност, организирани от местни и чуждестранни лица;

6.9. подпомагане на държавата и местната власт при осъществяване на тяхната социална политика.

6.10.развитие на колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете на сдружението;

            Средства за постигане на целите на сдружениетои предмет на дейност

            Чл. 7. Средствата(дейностите), с които сдружението ще постига своите цели, са:

7.1. създаване и поддържане на контакти и системен обмен на икономическа и друга информация както със сходни български и чуждестранни организации, така и с компетентните държавни и местни органи;

7.2. координиране дейността на членовете на сдружението както в търговско и правно отношение, така и в изработването на общи становища по въпроси, засягащи общите им интереси;

7.3. / изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г. / съвместни действия за изпълнение на държавната политика по функционирането на обектите и развитие на туристическата и търговската дейност;

7.4. осъществяване на съвместни мероприятия за връзки с обществеността;

7.5. пренасочване на клиенти между членовете на сдружението в зависимост от техните интереси и конкретни възможности;

7.6. оказване на конкретна професионална помощ на всеки член на сдружението, който изрази желание за такава;

7.7. размяна на информационни материали.

7.8. организиране, стимулиране и финансово осигуряване на срещи, симпозиуми и др.;

7.9. набиране на финансови средства за сдружението с помощта на спонсори и дарители;

7.10. приходи от стопанска дейност, описана в чл. 18 от този устав.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. (1) Членството в сдружението е доброволно.

            Чл. 8.(2) / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Членовете на Съюза  биват - редовни, асоциирани и почетни.

Чл. 9. (1) / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г., изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г./ Редовни членове на сдружението могат да бъдат учредителите на Съюза , както и търговци – физически и юридически лица, притежаващина територията на Република България  хотели, ресторанти и други обекти  , свързани с туристическата дейност, които споделят   идеите и целите на Съюза и приемат неговият Устав.

Чл. 9. (2) / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г., изменен с р-ние на ОС от 14.07.2016г./  Асоциирани членовена сдружениетомогат да бъдат лица, фирми и организации, несвързани пряко с туристическата дейност и незадължително развиващи дейност и споделят идеите и целите на сдружението и приемат неговият Устав и съдействат за тяхното реализиране.

            Чл.9. (3)/ нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / За почетни членове на сдружението могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на хотелиерството, ресторантьорствотои туризма , като цялои свързани с тях дейности.

            Чл. 9. (4) / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. /  Почетните и асоциираните членове на сдружението имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на Съюза.

            Чл. 9.(5)/ нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Управителния съвет при одобряване на членовете поЧл. 9. (1) и(2)  може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомагат за изпълнението на целите и задачите на Съюза .

            Чл.9.(6)/ нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Приемането на нови членове в сдружението се извършва от Управителния съвет на Съюза въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства, относно правосубектността на кандидата /когато се касае за юридически лица/ и след заплащането на съответната встъпителна вноска. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Съюза .

            Чл.9.(7) Встъпителната имуществена вноска, начина на формиране на размера на годишния членски внос и постоянната величина за изчисляването му се определят от Общото събрание. Ежегодно УС разработва предложение относно критериите за формиране на встъпителната вноска и годишниячленски внос, които се одобряват от редовното Общо събрание на сдружението.

Чл.10.Всеки член на сдружението може да участва свободно и без ограничения  в други сдружавания.

            Чл.11.Всеки член на сдружението има право:

11.1 .Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание, като асоциираните и почетни членове имат право на съвещателен глас .

            11.2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;

            11.3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

            11.4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;

            11.5.Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

            11.6. Да ползва професионална защита от страна на сдружението;

            11.7. Да участва в инициативите и мероприятията на сдружението.

            Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен:

            12.1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

            12.2. Да работи според възможностите си за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

            12.3. Да изпълнява в срок задачите, възложени от сдружението. В случай на невъзможност за изпълнение своевременно  да уведомява ръководството.

            12.4. Да предоставя на сдружението информация, необходима за изпълнение на целите му и на взетите решения.

            12.5. Да заплаща определения от Общото събрание членски внос.

            Чл.13. / изменен с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица, освен в случай на универсално правоприемство.Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване от законния представител на съответния член с писмено пълномощно .

Придобиване на членство

            Чл.14. / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Членовете на сдружението се приемат от Управителният Съвет . Кандидатите отправят писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на този Устав,до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и излиза с решение. Приемането на членовете става с явно гласуванена Членовете на УС  и обикновено мнозинство. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Съюза.

            Прекратяване на членство

            Чл. 15.  (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. с изключване;
 3. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 4. / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член-физическо лице .
 5. при отпаданена членство.

(2) Едностранното волеизявление по т. 1 на предходната алинея се отправя писмено до Управителния съвет най-малко един месец преди датата на напускането. До изтичане на този срок напускащият член следва да изпълни всички свои задължения към сдружението.

            (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличие на противоправни действия, извършени от името на члена от него, негов представител или служител,което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

            (4) Отпадането на членство е налице при невнасяне на годишния членски вносдо 31 декември на текущата годинаили системнонеучастие в дейността на сдружението.  Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

            (5) При прекратяване на членството, докато сдружението съществува, на прекратилия участието си член не се дължат имуществени компенсации, освен дължими възнаграждения за положен труд и извършена работа, произтичащи от трудови, граждански и други подобни договори.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои отпари ,право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху интелектуална собствености други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

            Източници на средства на сдружението

            Чл. 17. (1) /Изменен с р-ние на ОС  от 27.11.2007 г./ Членовете на сдружението ще дължат заплащане на годишен членски внос, който се определя по 1,50 лева на легло или стол в притежаваните от членовете стопански обекти, като определеният размер на членския внос не може да бъде по-нисък от 500 /петстотин лева/

            (2) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава имущество по завещание, както и дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

            (3) От стопанска дейност.

            (4) Към датата на учредяване на сдружението членовете не са длъжни да правят имуществени вноски. Такива се дължат при последващо нарочно решение на Общото събрание.

            Стопанска дейност

            Чл. 18. (1) В допълнение към предмета на основната дейност и за постигане на определените в устава цели сдружението ще извършва следната стопанска дейност:

            18.1. осъществяване на консултантски услуги;

18.2. организиране и осъществяване на издателска, информационна и справочна дейност;

18.3. предоставяне на рекламни услуги;

18.4. организиране на конференции, симпозиуми и семинари;

18.5. участие в различни проекти и програми;

18.6. представителство и посредничество;

18.7. дялово участие в търговски дружества.

            (2) Извършването на стопанска дейност ще се ръководи от Управителния съвет на сдружението.

            Покриване на загуби

            Чл. 19.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3гласа от всички членове на сдружението.

 

ІV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на сдружението

Чл. 20. / изменен с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / Органи на сдружението са:

Общо събрание – върховен орган на сдружението;

Управителен съвет – управителен орган на сдружението;

Контролет съвет.

Състав на общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание на сдружението:

 1. /допълнен с р-ние на ОС от 14.07.2016г./ изменя и допълва устава; променя седалището и адреса на управление на сдужението.
 2. приема други вътрешни актове
 3. /изм с Р-ие на ОС 27.11.2007/ избира и освобождава членовете и резервните членове на Управителния съвет и Контролния съвет
 4. /отм с Р-ие на ОС 27.11.2007/
 5. / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. / разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за приемане , изключване на членове и отпадане на членство .
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове
 7. /отм с Р-ие на ОС 27.11.2007/
 8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
 9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
 10. приема бюджета и годишния счетоводен отчет на сдружението
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
 12. взема решения за разпореждане с недвижими имоти на сдружението
 13. приема отчета за дейността на Управителния съвет
 14. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
 15. взема и други решения, предвидени в устава.

            Провеждане на общо събрание

            Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

            (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

            Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква по искане на една третаот членовете на сдружението.

            (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3)/Изм с Р-ие на ОС 27.11.2007/ Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.До всички членове на сдружението задължително се отправя и писмена покана, чието получаване се удостоверява с обратна разписка.

            (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

            (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

            (6) За редовността на Общото събрание е достатъчно своевременното обнародване на поканата със съответните реквизити в Държавен вестник.

            Право на сведение

            Чл. 25.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

            Списък на присъстващите

            Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

            (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

            Кворум

            Чл. 27.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум събранието се отлага седин час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

            Право на глас

            Чл. 28. / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. /  Всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

            Представителство

            Чл. 29. (1) Член на сдружението може да бъде представляван в Общото събрание от друг член с писмено пълномощно.

            (2) Пълномощните се издаватизрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

            (3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

            (4) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

            Мнозинство

            Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите .

(2) За решенията по чл. 22, т. 1, 5, 8 и 12се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

            Решения

            Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

            (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Конфликт на интереси

            Чл. 32.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

            Протокол

            Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

            (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

            Управителен съвет

            Чл. 34. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

            (2) /изм с Р-ие на ОС 27.11.2007/  Членовете на Управителния съвети Резервните членовесе избират от Общото събрание.

(3) /изм с Р-ие на ОС 27.11.2007/  Управителният съвет е в състав от 11 (единадесет)члена – физически лица. 

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

            Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

            Правомощияна Управителния съвети задължения на членовете му

Чл. 36. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове ;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с движимото имущество на сдружението при спазване разпоредбите на този устав;
 4. разпорежда се с недвижимото имущество на сдружението след съответното решение на Общото Събрание ;
 5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 8. създава временни и постоянни комисии и работни групи;
 9. обсъжда и предлага на общото събрание приемането на:
 • дължимостта и размера на членския внос;
 • насоките на развитието на дейността на сдружението;
 1. решава всички текущи и оперативни въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание съгласно действуващото законодателство и настоящия устав .
 2. отговаря за своята работа пред Общото събрание на сдружението.
 3. /Нова с Р-ие на ОС 27.11.2007/ решава за участие на сдружението в други организации или дружества.
 4. /Нова с Р-ие на ОС 27.11.2007/ избира от състава си ПРЕДСЕДАТЕЛ, който представлява сдружението.

            (2)Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на председателя.

            (3) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

            (5) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

            /6/ /Нова приета с Р-ие на ОС 27.11.2007/ Управителният съвет със свое решение може да освободи член от състава си, който не се е явил на 3 редовни заседания без уважителни причини, като неговото място се заема от Резервен член от листата определена от Общото събрание

            Кворум и мнозинство

            Чл. 37. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

            (2) Решенията се вземат с мнозинствоот присъстващите, освен в случаите,предвидени в чл. 36, ал.1, т. 3 и 7и чл.47 ал.2  от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове .

            (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

            Чл. 38.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

            Отговорност на членовете на Управителния съвет

            Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

            (2)Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителство

            Чл. 40. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

 

Контролен съвет

            Чл.41.(1)./нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г., изм с р-ие на ОС ОТ 27.11.2007/Контролният съвет се състои от 9 /девет/  члена, които се избират от Общото събрание.

            (2)Членовете на Контролния съвет избират Председател измежду членовете си.

            (3)Контролният съвет:

            1.Осъществява цялостен контрол върху дейността на съюза;

            2.Осъществява сигнална функция за нарушения на финансовата и уставната дисциплина;

            3.Следи за изпълнения на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

            4.Приема молби, жалби, сигнали и предложения от членовете на съюза и ги внася за разглеждане в Общото събрание;

            5.Отчита се за своята работа пред Общото събрание и информира Управителния съвет за резултатите от своята дейност.

/4/ /Нова приета с Р-ие на ОС 27.11.2007/ Контролният съвет със свое решение може да освободи член от състава си, който не се е явил на 3 редовни заседания без уважителни причини, като негово място се заема от Резервен член от листата определена от Общото събрание

 

 

Главен секретар 

            Чл.42.(1) / нов с р-ние на ОС от 24.02.2003г. /  Главният секретар на Съюза е щатна длъжност. Длъжността се заема след утвърждаване на кандидатурата от Управителния съвет.

            (2)Главният секретар:

            1.Отговаря за организационното състояние на сдружението, координира работата на служителите му . ;

            2.Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.

            3.Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет, месечните и годишни планове на сдружението.

            4.Организира разработването на проекти по програми, свързани с дейността на асоциацията за развитие на хотелиерството и ресторантьорството.

 1. Провежда и координира срещи и прояви, възложени му от Председателя или от Първия зам.председател, с оглед бъдещото сътрудничество на сдружението с други организации и институции.
 2. Информира Председателя и Първия зам.председател, както и останалите членове на УС за текущата дейност на сдружението, изготвя месечни отчети за дейността си.

7.Изпълнява други задачи, възложени му във връзка с дейността на сдружението от Председателя или от Първия зам.председател на сдружението.

      

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

            Документи по годишното приключване

            Чл.43.  Ежегодно до 15 февруариУправителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на Общото събрание.

            Съдържание на отчета за дейността

            Чл.44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

            Задължителна отчетна информация

            Чл.45. Съгласно разпоредбитена Закона за счетоводството,сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

            Дивиденти

            Чл.46.  Сдружението не разпределя печалба.

            Книги на сдружението

            Чл.47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и изявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и на управителния орган могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

            (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете.

 

 1. VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Основания за прекратяване

            Чл. 48.  Сдружениетосе прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

            Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

            (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружениетоили от определено от него лице.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

            (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между членовете на сдружението към датата на прекратяването му, при спазване на правилата, установени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            (4)Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда,предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл.51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

           

Настоящият уставсъс съответните допълнения и измененияе приет от членоветена Общото събраниена сдружението, състояло се на 29.11.2016 г. в к.к.Слънчев Бряг.

 

 

           

 

ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хотел в слънчев бряг