Полезна информация

 • 1. Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора pdf
  2. Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация pdf
  3. Наредба за категоризиране на ски пистите pdf
  4. Наредба за категоризиране на плажовете pdf
  5. Наредба за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите заведения за хранене pdf
  6. Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност. pdf
 •  
 •  
 •  
 • Закон за туризма 2013г.  pdf
 • Закон за туризма - doc | pdf
 • Закон за устройсто на черноморското крайбрежие 2013г. - docpdf
 • Закон за устройство на територията - doc | pdf
 • Закон за концесиите - doc | pdf
 • Закон за местни данъци и такси - doc | pdf
 • Закон за авторските и сходните му права - doc | pdf

       Проект за нов Закон за туризма 2013 г.- doc | pdf

        Мотиви към проекта за нов Закон за туризма 2013г. - doc | pdf 

        Проект за изменения и допълнения на Закона за туризма 2014г. - doc / pdf

 

Н А Р Е Д Б А №1 - За осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър doc | pdf
Н А Р Е Д Б А № 2 - За реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър doc | pdf
Н А Р Е Д Б А № 6 - За опазване на околната среда на територията на Община Несебър doc | pdf
Н А Р Е Д Б А № 8 - За предоставяне на концесии doc | pdf
Н А Р Е Д Б А № 10 - За ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър doc | pdf
Н А Р Е Д Б А № 11 - За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър doc | pdf

Н А Р Е Д Б А № 12 - За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет


НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене

 

НАРЕДБА за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговороността на туроператора

doc | pdf

 

doc |pdf

         pdf

 

 Хотел в слънчев бряг